الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
النص الإيطالي للرسالة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك بمناسبة انتخاب قداسة البابا الجديد مار فرنسيسكو

 
   

يسرّنا أن ننشر فيما يلي النص الإيطالي لرسالة التهنئة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي الكلي الطوبى، بمناسبة انتخاب قداسة البابا الجديد مار فرنسيسكو:

 

 

Nr. Prot. : 83/2013

Dato : 16/3/2013

 

AUGURI AL NUOVO PAPA FRANCESCO

 

In mio nome e quello dei miei confratelli arcivescovi e vescovi del nostro santo sinodo, nonchè nel nome dei nostri cari sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli della nostra chiesa siro-cattolica nel Medio-Oriente e quella dell’estensione, vorrei esprimere i piu fervidi auguri alla Sua Santità Francesco, che venne eletto dal conclave come Supremo Pontefice, Successore di San Pietro alla Sede di Roma.

 

In questa elezione storica, frutto dell’opera dello Spirito Santo, ci rallegriamo con la Chiesa Universale, per il dono di un nuovo Papa, che venne dalle parti «piu estreme della terra», conosciuto da molti cardinali, clero e fedeli per il suo spirito di buon pastore, la sua semplicità evangelica, il suo amore dei poveri e per la sua disponibiltà di ascoltare individui e  comunità, aiutando loro a superare le moltissme sfide dei tempi.

 

Noi tutti siamo stati quella sera cosi commossi, quando il nuovo papa apparve alla loggia della Basilica di San Pietro. Cosi semplice e umile, egli chiese alla folla immensa sotto la pioggia di pregare Dio, affinchè lo benedichi nel suo nuovo ministero petrino, facendo provare una umilità straordinaria degna del «servus servorum Dei».

 

Siamo pienamente fiduciosi che il nuovo papa Francesco, possa portare al mondo intero pace e fraterna apertura tra popoli e nazioni, seguendo i passi dei suoi due grandi predecessori, Giovanni Paolo Secondo e Benedetto Seidicesimo.

 

Papa Francesco, lo Spirito Santo L’ha eletto successore del capo degli apostoli, Simon Pietro, che il Divino Maestro ha scelto e chiamato: Cephas, in Aramaico, Roccia! Sulla quale, il Salvatore ha costruito la Sua Chiesa. Su questa Roccia della fede, nell’ «Anno della Fede» osiamo chiedere la Sua Santità di confermare i Suoi fratelli e le Sue sorelle .

Ad multos Annos!

 

 

 

Ignazio Youssef III YOUNAN

Patriarca siro-cattolico di Antiochia

 

 

 

إضغط للطباعة